Условия за ползване

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Юродом" ООД(Zdravdom.com) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.zdravdom.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Zdravdom.com (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на Zdravdom.com, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Юродом" ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, ул. "Парчевич" 2;
вписано в Агенция по вписванията с ЕИК BG131487272,
телефон за контакт 032 621 632
email: info@zdravdom.com

1. Условия за използване на Сайта на Zdravdom.com

С извършването на регистрация на Сайта Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".

Zdravdom.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

Zdravdom.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

Zdravdom.com не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него за потебителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като "налични" към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, Zdravdom.com потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Zdravdom.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Zdravdom.com не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

При регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

Zdravdom.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

Да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на Zdravdom.com, като в случай че не желае да получава такава информация. Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

2. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена на база нормативните актове, регулиращи материята и приложими за Република България и Европейския съюз, и по-специално Закона за защита на лични данни и Общия Регламент за защита на данните (Регламент 2016/679 – ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г.

"Юродом" ООД с ЕИК 131487272 е регистрирано като Администратор на лични данни под идентификационен №290128 с Удостоверение от 20.11.2013 г.

По смисъла на настоящата Политика:

"Лични данни" - са всяка информация отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или няколко специфични признаци – име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, IP идентификатор.

"Обработване на лични данни" - е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Цели на обработването:

"Юродом" обработва предоставените от Вас лични данни за целите и във връзка със: регистрацията Ви в сайта; осъществяването и изпълнението на направена от Вас поръчка; осъществяване на контакт с Вас (за потвърждаване на поръчката или в други случаи на необходимост във връзка с поръчката); изпълнение на задълженията на страните, във връзка с поръчката; фактуриране на поръчаната от Вас стока и изпълнение на законовите задължения на Дружеството по Закона за счетоводството; изпращане на електронни съобщения с промоционални предложения и оферти.

Принципи на обработването:

"Юродом" обработва предоставените от Вас лични данни при спазване на следните принципи:

 • Наличие на съгласие за обработването. С регистрацията си на сайта Вие потвърждавате съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от "Юродом" при спазване на настоящата политика за защита на данните;
 • Законосъобразно и добросъвестно събиране и обработване;
 • Ограничено събиране, използване, разкриване и съхранение;
 • Прецизност и точност;
 • Сигурност и адекватна защита.

Категории лични данни, които обработваме:

"Юродом" събира и обработва единствено личните данни, необходими за осъществяване на извършваната през сайта търговска дейност, а именно: три имена, адрес, телефон и електронна поща.

Вашите права във връзка с обработването на лични данни:

 • Право на информация относно обработваните Ваши лични данни и право на достъп до данните;
 • Право на коригиране или допълване, ако данните са неточни или непълни;
 • Право на ограничаване на обработването и право на изтриване на данните, ако същите вече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение, в случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно;
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни;

За да упражните горните си права следва да подадете писмено заявление на електронната поща на "Юродом": info@zdravdom.com или до офиса на Дружеството гр. Пловдив, ул."Парчевич" 2, Бизнес център, ет.3.

Срок за съхранение:

"Юродом" съхранява предоставените от Вас лични данни докато регистрацията Ви в сайта е валидна и/или до пълното изпълнение на задълженията, възникнали от направена от Вас поръчка, освен ако Дружеството е задължено да съхранява данните за по-дълъг срок по силата на нормативен акт.

Получатели, на които могат да бъдат разкрити данните:

Във връзка с изпълнение на задълженията на "Юродом" като търговец, предоставените от Вас данни могат да бъдат разкрити на следните категории трети лица:

 • лица, осъществяващи счетоводни услуги (за оформяне на необходимите счетоводни документи във връзка с продажбата на поръчаната от Вас стока);
 • лица, осъществяващи куриерски услуги (с цел извършване на доставката);
 • длъжностни лица – представители на държавен орган, когато е предвидено в нормативен акт;
 • адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители – при упражняване процесуални права на „Юродом”, предвидени в действащото законодателство.

Предоставените от Вас данни не се трансферират в други държави на Европейския съюз или други трети държави.

Мерки за защита на личните данни:

"Юродом" е предприело всички подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни при съобразяване с разпоредбите на Регламент 2016/679 – ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г. и Наредба №1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

За повече информация относно политиката по защитата на личните данни в "Юродом" може да се свържете с представител на Дружеството на някой от следните телефони: 032/621632 или ________________.

3. Авторски права и ограничения свързани с тях

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел ипри условие че не се нарушават авторските права на Zdravdom.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

Zdravdom.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Zdravdom.com и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Zdravdom.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от Zdravdom.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Zdravdom.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Zdravdom.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

4. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Zdravdom.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Zdravdom.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. Zdravdom.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.Zdravdom.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Zdravdom.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с "Юродом" ООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Zdravdom.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта;

Zdravdom.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Zdravdom.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Условия за Онлайн покупка на изплащане от Сайта

Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред финансова институция за получаване на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 100 ( сто) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката

Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, само чрез регистрирания от ползвателя на www.Zdravdom.com акаунт, посредством кликване върху бутона "купи на кредит", след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Техномаркет не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Zdravdom.com бъде надлежно уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 7 дни дни и започва да тече от момента, в който Zdravdom.com получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, потребителят подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. За целите на Договора за потребителски кредит с финансовата институция, кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера, който го предава директно на финансовата институция.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. Картите за лоялни клиенти не могат да бъдат използвани за покупки онлайн.

6. Заплащане на закупени стоки и услуги

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Zdravdom.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на " Юродом " ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Zdravdom.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Zdravdom.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

7. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Zdravdom.com.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Zdravdom.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Zdravdom.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Zdravdom.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул.

"Юродом" ООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки. Доставка на закупена стока от "Юродом" ООД се осъществява до:

Врата на апртамент или офис за сгради, въведени в експолатация с акт образец 16, с работещ асансьор или стълбище,позволяващо качването на уредите.

Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;

Вход на жилищна сграда, когато същата не е въведена в експлоатация с акт образец 16 и/или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

Zdravdom.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Zdravdom.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Zdravdom.com на тел. 032 621 632.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно Zdravdom.com на тел 032 621 632, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,Zdravdom.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Zdravdom.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на Zdravdom.com за такова искане на тел 032 621 632 или на email info@zdravdom.com.

Zdravdom.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Zdravdom.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

8. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ЮРОДОМ ООД (Адрес: ул. Парчевич 2, Бизнес център, ет.3, 4000 Пловдив) за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително: СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

9. Гаранционно обслужване

Zdravdom.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Zdravdom.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

 • а) в случай на изгубена гаранционна карта;
 • б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Zdravdom.com лице или сервизен център;
 • в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 • г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
 • д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Zdravdom.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

10. Други

Zdravdom.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Zdravdom.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта Zdravdom.com администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Zdravdom.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Zdravdom.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел 032 621 632, в рамките на работното време: от 10:00 до 18:30 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на Zdravdom.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Zdravdom.com

С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА Zdravdom.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на Zdravdom.com са следните:

България, 1000 София, ул. Г.С.Раковски 18
Тel. : 032 621 632 / info@zdravdom.com / www.zdravdom.com